FAQ
Loading

FAQ


WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Co do zasady, na podst. art. 8 ust. 1 u.k.s.e, komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym komornik pełni funkcję. Jest to właściwość wyłączna dla spraw o egzekucje z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji stosuje się odpowiednio.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Zgodnie z art. 2 ust.3 u.k.s.e. komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i nie-pieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik, poza wyżej wymienionymi zadaniami ma także prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. (art.2 ust.1 u.k.s.e.)

PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Stosownie do treści art. 8 ust.5 u.k.s.e., wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wskazanych powyżej spraw w których możliwość prowadzenia egzekucji zastrzeżona jest dla komorników działających przy Sądach Rejonowych właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Na podstawie art. 8 ust. 5 w zw. z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji, tutejszy komornik może podejmować czynności egzekucyjne poza obszarem swojego rewiru, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).

Jakie dokumenty należy przedłożyć aby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

1. Tytuł wykonawczy: oryginał wyroku zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym należy wskazać jakie należności wynikające z załączonego tytułu wykonawczego komornik ma wyegzekwować. Należy również podać, jakie sposoby egzekucji komornik ma zastosować (np. egzekucja z wynagrodzenia, ruchomości, rachunku bankowego, wierzytelności etc.). Ponad to podać wszystkie znane informacje na temat dłużnika (nr Pesel, NIP, Dowodu Osobistego) i jego majątku (np. miejsce pracy, bank w którym ma konto etc.).
3. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, należy również dołączyć pełnomocnictwo, a gdy wierzycielem jest osoba prawna - także aktualny odpis KRS zawierający informacje o osobach uprawnionych do jego reprezentacji.

Wszelkie dokumenty wymagające potwierdzenia odbioru należy przygotować w dwóch egzemplarzach.

Czy znalazłeś odpowiedz na nurtujące cię pytania?

Kancelaria czynna Pn-Pt w godzinach 7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje interesantów we Wtorki w godzinach 9:00 - 13:00 

Kontakt
  • e-sad
  • ognivo
  • PUE ZUS
  • cepik