Licytacje nieruchomości
Licytacje nieruchomości
Licytacje nieruchomości
Loading

Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SL1S/00029618/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2019r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy XI Wydział Cywilny 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 13 sala 101 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka niezabudowana o pow. 4,54 ha, nr działki 156 należącej do dłużnika:Seweryn Kiedrowski położonej: 76-220 Główczyce, Klęcino, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00029618/3
Suma oszacowania wynosi 105 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BGŻ S.A. 17 20300045 1110 0000 0221 2660 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Loading