Licytacje nieruchomości
Licytacje nieruchomości
Licytacje nieruchomości
Loading

Licytacje nieruchomości

I.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SL1S/00109064/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2018r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Słupsku 76-200 SŁUPSK, ul. Szarych Szeregów 13 odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego stanowiącego korytarz, zaplecze socjalne, 2 wc, sala handlowo-usługowa o pow. 529,15 m2 należącego do dłużnika: Energy Saving Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie położonego: 76-200 Słupsk, ul. Konarskiego 8A/34, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00109064/9.

Suma oszacowania wynosi 1 979 079,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 319 386,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 197 907,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BGŻ S.A. 17 20300045 1110 0000 0221 2660 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

II.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SL1S/00077535/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2018r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Słupsku 76-200 SŁUPSK, ul. Szarych Szeregów 13 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 45,1000 m2 należącego do dłużnika: Paulina Czaja położonego: 76-270 Ustka, ul. Na Wydmie 6/24, Ustka, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00077535/8.

Suma oszacowania wynosi 170 599,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 949,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 059,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BGŻ S.A. 17 20300045 1110 0000 0221 2660 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Loading